Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
14 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ - BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

14 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ - BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

07.06.2024 10:30

Facebook'ta Paylaş

14 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 

DEVLET HASTANESİ - BARTIN 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 
14 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/745821
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782277620 - 3782273657
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 14 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Devlet Hastanesi İlgili Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, İşe başlama tarihinden itibaren en geç 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Devlet Hastanesi
 (e-tekliflerin açılacağı adres) Başhekimlik Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" bilgilerini yeterlilik belgesinde beyan edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti Süresi
Servis ve Bakım Hizmeti
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
ISO 9001- KALİTE YÖNDETİM SİSTEMİ BELGESİ, ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET BELGESİ, ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, OHSAS 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM BELGESİ, ISO13485 TIBBİ CİHAZLAR BELGESİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
ISO 9001:2005, ISO 13485-2016
ISO 9001:2008, ISO 13485
TITUBB/ÜTS kayıt belgeleri
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                       (BASIN ILN02044593

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin