Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
18/150 MM TAŞ KÖMÜRÜ BARTIN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- KAPALI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

18/150 MM TAŞ KÖMÜRÜ BARTIN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- KAPALI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

09.05.2024 10:35

Facebook'ta Paylaş

18/150 MM TAŞ KÖMÜRÜ
BARTIN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-
KAPALI ADALET BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
18/150 mm Taş Kömürü mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/599322
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-
                              KAPALI ADALET BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yildiz Köyü Mevkii Arit Yolu Üzeri 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782271731 - 3782271376
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 18/150 mm Taş Kömürü
b) Niteliği, türü ve miktarı : 300 TON 18/150 MM TAŞ KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BARTIN KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi : Kurum kömür deposu durumuna göre 31/12/2024 tarihine kadar peyderpey alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 04.07.2024
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : BARTIN KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ 
(e-tekliflerin açılacağı adres)                   KURUMU GENEL BÜTÇE/AMBAR BİRİMİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
UYGUNLUK İZİN BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                      ( BASIN 2028374)

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin