Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
2020 YILI DİŞ PROTEZ HİZMET ALIM İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLİĞİ BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

19.10.2019 15:20

Facebook'ta Paylaş

2020 Yılı Diş Protez Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/519800
 
1-İdarenin
a) Adresi : KIRTEPE   MAHALLESİ   ARİFLER  SOKAK   74100    BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası :3782283655 - 3782270296 
c) Elektronik Posta Adresi :hsm74,satinaîma@saglik.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :9 Kalem Diş Protez Hizmet  Alım  İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Bartın Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTİN)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.12.2019, İşın bitiş tarihi 31.12.2020
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bartın İl Sağlık Müdürlüğü EDES Toplantı Salonu 
(Kırtepe Mah. Arifler Sok. 74100 / BARTIN)
b) Tarihi ve saati :14.11.2019-10:30
 
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
 
. İstekliler, laboratuvarlarına ait Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliği Hükümlerine göre alınmış olan ruhsatlarının aslını ya da tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,/standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelef ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bede! içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye bağlı bedel içeren her türlü Diş Laboratuvarı Hizmeti
alımları.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.ihale dokümanının görülmesi:
7.1.ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satmalına Servisi (Kırtepe Mah. Arifler Sok. 74100 / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
bv.2019/314

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1597283649.72872020-08-13 04:54:09