Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
3 ADET OKUL ONARIMLARI

BARTİN İL ÖZEL İDARESİ/PLAN PROJE YATIRIM VE İNSAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

07.08.2019 16:07

Facebook'ta Paylaş

 
3 ADET OKUL ONARIMLARI
BARTİN İL ÖZEL İDARESİ/PLAN PROJE YATIRIM VE İNSAAT  MÜDÜRLÜĞÜ
3 Adet Okul Onarımları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır.
 
İhale Kayıt Numarası :2019/382436
1-  İdarenin
a) Adresi : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası :3782285020-3782276638
c) Elektronik Posta Adresi :bilgi@bartinozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-ihale konusu  yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı Turgut ışık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı Bartın Anadolu İmamhatip Lisesi Onarımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bartın / Merkez
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin    imzalandığı tarihten  itibaren 3 gün    içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Bartın İI Özel İdaresi İhale Salonu
b)Tarihi ve .saati : 16.08.2019- 10:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili okluğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tastikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veyabu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası'ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yil içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer islere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) Üst Yapı Bina İşleri III.(inip İşler veya bu işlerin bakım,onarım,ikmal isteride benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk savılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih Ne saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihaleyapılan istekliyle anahtar  teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif etlikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
BV.2019/221

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594815057.82020-07-15 15:10:57