Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
41 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

41 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

09.07.2024 11:29

Facebook'ta Paylaş

41 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
41 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2024/862081
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782277620 - 3782273657
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 41 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 41 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimleri Veya Hastane İçinde İdarenin Göstereceği Uygun Yerler
ç) Süresi/teslim tarihi : Hastanemiz malzeme depolarına hastanemiz ihtiyacı doğrultusunda sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler, hastanemizin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Sözleşme süresi her halükarda 31/03/2025 tarihinde sona erer.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Devlet Hastanesi Başhekimlik Toplantı
 (e-tekliflerin açılacağı adres) Salonu (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Çed veya Çed gerekli değildir belgesi
Güvenlik Bilgi Formu
ISO 13485
Marka Tescil Belgesi
TSE veya CE
Üçlü Sorumluluk Belgesi
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                  ( BASIN ILN02058174)

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Ad Soyad

30.10.2016

Bartın Amasra, eski yolunu terkmi ettiler acaba? Çukurlar her geçen gün çoğalıyor, artık sarmaşıklar yol tabelalarını kapattı, yeter artık bir el atın ayıptır yaa

Mehmet Okur

31.10.2016

Adam gibi yol yapmıyorlar, öyle asfalt mı olur yama yapılıyor resmen! Doğunun yollarına bakın bir de bizim batı karadenizin yollarına bakın. Yapsanıza adam gibi yaya yolu, bisiklet yolu, sıcak asfalt, aydınlatma, ışıklandırma, uyarı levhaları! Ne kadar beceriksiz torpilli insan varsa kamuda müdür olmuş bu yüzden işler ülkede yürümüyor

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin