Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
AMASRA HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

23.03.2020 12:32

Facebook'ta Paylaş

AMASRA HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Amasra Hükümet Konağı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır,

 

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

 1. Adresi
 2. Telefon ye faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

 

2020/155234

: Kemerköprü Man. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTİ MERKEZ/BARTIN

: 3782285020 - 3782276638

: bilgi@bartinozelidare.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 1. Yapılacağı yer
 2. İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer
 2. Tarihi ve saati

 

4.379,70                  Metrekare                  Yapım

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Bartın Amasra

Sözleşmenin    imzalandığı    tarihten    itibaren 10 gün yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

Bartın il Özel İdaresi İhale Salonu 15.04.2020- 10:30

 

İşi içinde

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen bele

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine gö're tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurur:    . kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3."Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi taralından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüze

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticarel

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle             düzenlendiği tarihten geriye doğru son

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu is veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B Üstyapı (Bina) İşleri III Grup Bina İşleri
 2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi ve Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına güre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

'7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderile
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedei üzerinden verecektir. İhale sonucu, üz? yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bede                                                                 imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3:ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14,Diğer hususlar:

İhalede               Uygulanacak              Sınır               Değer              Katsayısı              (N)              : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit ediien isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

bv.2020/154

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1585648438.892020-03-31 12:53:58