Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-

23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

17.11.2023 10:03

Facebook'ta Paylaş

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-

23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 233 Şube Müdürlüğü / BARTIN Personel taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 
1 adet en az 2012 model ve üzeri, en az 27+1 kişilik 2 şoförlü otobüs kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1257607
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662149227 - 3662147495
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :DSİ 233 Şube Müdürlüğü / BARTIN Personel taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 
en az 2012 model ve üzeri, en az 27+1 kişilik 
2 şoförlü otobüs kiralanması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İhale 1 (Bir) kısımdan oluşmaktadır. Araç 366 takvim günü çalışacak olup; 
Yıllık toplam 45.000 km, 2 şoförlü 1 adet 
en az 27+1 kişilik, en az 2012 model otobüs
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ 23.Bölge Müdürlüğü 233. Şube Müdürlüğü - Bartın
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 4.12.2023 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ 233. Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli, adına düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden D2 Yetki Belgesi, Yeterlilik Bilgileri tablosunda beyan edilecektir. Talep edilmesi halinde ihale aşamasında "D2 Yetki Belgesi" idareye ibraz edilecektir. D2 Yetki Belgesine işlenmiş Taşıt Kartları ise işe başlanmadan önce idareye sunulacaktır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                    ( BASIN 1933072 )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin