Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE KAFETERYA AÇIK MAHALLERİNE KATLANIR CAM ÇERÇEVELİ OTOMATİK PERGOLA ÇATI YAPILMASI

BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Okunma:

02.05.2020 13:25

Facebook'ta Paylaş

BARTIN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE KAFETERYA AÇIK MAHALLERİNE KATLANIR CAM ÇERÇEVELİ OTOMATİK PERGOLA ÇATI YAPILMASI

BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

BARTIN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE KAFETERYA AÇIK MAHALLERİNE KATLANIR CAM ÇERÇEVELİ OTOMATİK PERGOLA ÇATI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/220407
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : BOGAZ MEVKII BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782386204 - 3782386809
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BARTIN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE KAFETERYA AÇIK MAHALLERİNE KATLANIR CAM ÇERÇEVELİ OTOMATİK PERGOLA ÇATI YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
BARTIN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE KAFETERYA AÇIK MAHALLERİNE KATLANIR CAM ÇERÇEVELİ OTOMATİK PERGOLA ÇATI YAPILMASI 1 ADET YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BARTIN / MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.05.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BARTIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI BÜTÇE MALİYE KISIM AMİRLİĞİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) Üst Yapı Bina İşlerinden III.Grup Bina İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

bv.2020/ 184

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594815621.312020-07-15 15:20:21