Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERE ACİL YÖNLENDİRME, ACİL AYDINLATMA, ALÜMİNYUM ÇERÇEVE, YALITKAN PASPAS ALIM İŞİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

26.10.2020 12:01

Facebook'ta Paylaş

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERE ACİL YÖNLENDİRME, ACİL AYDINLATMA, ALÜMİNYUM ÇERÇEVE, YALITKAN PASPAS ALIM İŞİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERE ACİL YÖNLENDİRME, ACİL AYDINLATMA, ALÜMİNYUM ÇERÇEVE, YALITKAN PASPAS ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                 : 2020/562887
1-İdarenin
a) Adı                                               : GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE   SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GÖLBUCAGI MAH. 558. SOKAK NO:1 74100 BARTIN   MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782271053 - 3782271037
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI   BİRİMLERE ACİL YÖNLENDİRME, ACİL AYDINLATMA,   ALÜMİNYUM ÇERÇEVE, YALITKAN PASPAS ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem malzeme; acil yönlendirme, acil aydınlatma,   alüminyum çerçeve, yalıtkan paspas alım işi yapılacaktır
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimler BARTIN/MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler 15 takvim günü içerisinde Teknik Şartnamede   belirtilen İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimlere teslim   edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme tarihi itibari ile işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu
    (e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                     (BASIN 1242759)

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin