Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖMERTEPESİ KAPALI SPOR SALONU, YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU TESİSLERİ ONARIM İŞİ İLE ÖMERTEPESİ SPOR KOMPLEKSİNE AYDINLATMALI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ (50X30) HALI SAHA YAPIM İŞİ BART

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖMERTEPESİ KAPALI SPOR SALONU, YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU TESİSLERİ ONARIM İŞİ İLE ÖMERTEPESİ SPOR KOMPLEKSİNE AYDINLATMALI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ (50X30) HALI SAHA YAPIM İŞİ BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

07.06.2024 10:23

Facebook'ta Paylaş

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖMERTEPESİ KAPALI SPOR SALONU, 
YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU TESİSLERİ ONARIM İŞİ İLE 
ÖMERTEPESİ SPOR KOMPLEKSİNE AYDINLATMALI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ (50X30) HALI SAHA YAPIM İŞİ
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Ömertepesi Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonu Tesisleri Onarım İşi ile Ömertepesi Spor Kompleksine Aydınlatmalı Sentetik Çim Yüzeyli (50x30) Halı Saha Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/700836
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GÖLBUCAGI MAH. 558. SOK. NO:1 74100 BARTIN / MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782271053 - 3782271037
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Ömertepesi Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Salonu Tesisleri Onarım İşi ile Ömertepesi Spor Kompleksine Aydınlatmalı Sentetik Çim Yüzeyli (50x30) Halı Saha Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BAKIM ONARIM İŞİ 1 ADET (50X30) SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ HALI SAHA YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BARTIN / MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.06.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı (e-tekliflerin açılacağı adres) Salonu
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğinde (resmi gazete sayısı 27961, resmi gazete tarihi 11/06/2011) yer alan ve (B) üst yapı (Bina) işleri ana başlığı altında bulunan B/III grup bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                  (BASIN ILN02043688)

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin