Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN İLİ VE AMASRA İLÇESİ KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ

(KGYS) İZLEME MERKEZLERİ MODERNİZASYONU YAPIMI

Okunma:

02.03.2020 13:48

Facebook'ta Paylaş

BARTIN İLİ VE AMASRA İLÇESİ KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) İZLEME MERKEZLERİ MODERNİZASYONU YAPIMI
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ  BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın İli ve Amasra İlçesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) İzleme Merkezleri Modernizasyonu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İhale Kayıt Numarası : 2020/39337
1-İdarenin
a) Adresi : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782285020 - 3782276638
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@bartinozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet İzleme Merkezi Modernizasyonu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bartın Merkez ve Amasra İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kemerköprü Mah.150.Cad. /BARTIN Bartın İl Özel İdaresi
b) Tarihi ve saati : 17.03.2020 - 14:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;İstekliler teknik şartnamenin 6.12. maddesinde yer alan; "İstekliler, isteklinin durumuna göre imalatçı veya yetkili satıcı veya yetkili temsilci adına düzenlenmiş, teklif ettikleri cihazlardan (Çerçevesiz Led LCD Duvar Ekran, Parmak izi ve şifreli Geçiş Sistemi, Tek kanatlı Kayar Kapı için) Satış sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde belirtilen cihazlar için ilgili bakanlıktan alınan ihale tarihinde geçerliliğini yitirmemiş olan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini/Belgelerini tekliflerinde sunacaklardır."
İstekliler teknik şartnamenin 6.13. maddesinde yer alan. "İstekliler alım konusu malı teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif ekinde belgelendirecektir. Bu çerçevede Yüklenici aşağıdaki alt maddelerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacaktır.
6.13.1.İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
6.13.2.İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
6.13.3.İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,
6.13.4.İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİNDEN; E/1. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ veya E/4. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Diplomaları ihale konusu işe benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kemerköprü Mah.150.Cad. /BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
BV.2020/106

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594339307.622020-07-10 03:01:47