Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM ALANINA

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM ALANINA ENERJİ GETİRME, TRAFO POSTASI VE JENERATÖR TESİSİ YAPIM İŞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Okunma:

27.06.2022 13:51

Facebook'ta Paylaş

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM ALANINA ENERJİ GETİRME, TRAFO POSTASI VE JENERATÖR TESİSİ YAPIM İŞİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanına Enerji Getirme, Trafo Postası ve Jeneratör Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2022/641840
1-İdarenin
a) Adresi : Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binası Yapı İşleri ve Teknik  Daire Başkanlığı 74100 MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3785011028 - ***
c) Elektronik Posta Adresi : yapiisleri@bartin.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Enerji Getirme, Trafo Postası ve Jeneratör Tesisi Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kutlubey Yerleşkesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 110 (YüzOn) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 04.07.2022 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(D) Elektrik İşleri
- IV. Grup : 1 KV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektik Mühendisliği , Elektik-Elektronik Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak inirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                         ( BASIN 01649202 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

ko

11.10.2016

Ülkemizi yönetenler umarım bu karalarını gelecekte kandırılmışız diye kendilerini savunma gereği duymazlar.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin