Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATM YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ATM YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

Okunma:

29.03.2024 10:54

Facebook'ta Paylaş

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜATMYERİ KİRALAMA İHALE İLANI

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi ile Kutlubey Yerleşkesinde bulunan ATM yerleri kiralama işi,2886SayılıDevletİhaleKanunun45.maddesi gereğince“AçıkTeklifUsulü”ileihaleedilecektir.

1)İDARENİN;

 1. Adresi                      : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı(KutlubeyYerleşkesi RektörlükBinasıKat:1 No:131Merkez/BARTIN)

b)b) TelefonveFaksNo       :0378-2235020 Faks:0378-2235021

c)Elektronikpostaadresi(varsa):İmidb@bartın.edu.tr

 

2)İHALEKONUSUKİRALAMAİŞİNİN;

 1. Niteliği                      : ATMYeriKiralamaişi.
 2. YapılacağıYer          : BartınÜniversitesiAğdacı YerleşkesiveKutlubeyYerleşkesiATMYeri.
 3. Miktarı                      : 6adettaşınmazyeri
 4. BaşlamaTarihi          :İşyeriteslimtutanağıimzalandığındaişebaşlanır.
 5. Süresi                        :3(Üç)yıldır.

 

3)ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI VEYAGÖRÜLEBİLECEĞİ:

İhaleşartnamesi BartınÜniversitesi İdariveMali İşler DaireBaşkanlığındabedelsizolarakgörülebilir,50,00TLkarşılığındasatınalınabilir.İhaleyekatılacaklarınşartnameyi satınalmalarızorunludur.

ŞartnamebedeliBartın Üniversitesi StratejiGeliştirmeDaireBaşkanlığınınZiraatBankasıBartınŞubesi nezdindeki TR240001 00005251 609669 5001noluhesabayatırılacaktır.

4)İHALENİNYAPILACAĞIYERVEİHALEUSULÜ;

 1. a) İhalenin Yapılacağı Yer: Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıİhalesalonu(KutlubeyYerleşkesiRektörlükBinasıKat:1 No:109Merkez/BARTIN)
 2. İhaleusulü:2886sayılıDevletİhaleKanununun45. maddesinegöre AçıkTeklifUsulü

5)İHALENİNTARİHVESAATİ,TAHMİNEDİLENBEDELVEGEÇİCİTEMİNATTUTARI:

 

 

KiralanacakYerlerinAdı

Toplam(m2)

 

İhaleTarihi

 

İhaleSaati

Tahmin edilenbedeli

(İlk yıl Kirabedeli)

Geçiciteminatmiktarı

1 NoluATMYeri(AğdacıYerleşkesi)

8m2

06/06/2024

14.00

19.332,00

579,96

3 NoluATMYeri(AğdacıYerleşkesi)

8m2

06/06/2024

14.20

19.332,00

579,96

4 NoluATMYeri(AğdacıYerleşkesi)

8m2

06/06/2024

14.40

19.332,00

579,96

5 NoluATMYeri(AğdacıYerleşkesi)

8m2

06/06/2024

15.00

19.332,00

579,96

4NoluATMYeri(KutlubeyYerleşkesi)

8m2

06/06/2024

15.20

22.295,13

668,85

5NoluATMYeri(KutlubeyYerleşkesi)

8m2

06/06/2024

15.40

22.295,13

668,85

 

 1. İHALEYEKATILMAŞARTLARIVEİSTENENBELGELER;
 2. Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösteren Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (İrtibat içintelefonnumarası,faksnumarasıvarsaelektronikpostaadresi)
 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının olduğu T.C. Kimlik belgesi veya fotokopisi, tüzel kişilerin isevergi levhasının onaylıfotokopisinibildirmesi,
 4. Geçiciteminatbedelinin yatırıldığınadairbelge,2886sayılıD.I.K.'nun27.maddesindebelirtilenşartlarahaizlimitiçivesüresizgeçicibankateminatmektubuveteyityazısıveyanakitolarakyatırıldığınadairbankamakbuzunu,
 5. Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri idarede bedelsiz görülebilir ancak ihaleye katılacaklarınşartnameyisatınalmalarızorunluolup,şartnamebedeliolan50,00-TLyatırıldığınadairdekontu,
 1. ŞartnamebedeliveyageçiciteminattutarınakitolarakyatırılacaksaBartınÜniversitesiStratejiGeliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR 24 0001 0000 5251 6096 695001nolu hesabına yatırılacaktır.
 2. İhaleyeiştirakedentarafındanhersayfasıayrıayrıimzalanmışşartnameyi,
 3. Özel Hukuk Tüzel kişilerin, yukarıda İstenen Belgelerin (1), (2), (3)’ (4) ve (6)’ncı maddelerine ekolarak;
  • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veyasanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıliçinde alınmış sicilkayıt belgesini,
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tamyetkiliolduklarınıgösterirnoterlikçetasdikedilmişimzasirküleriniveyavekâletnameyivermeleri,
 4. Kamutüzelkişilerinise;yukarıdaİstenenBelgelerin(1)(2),(3),(4)ve(6)’ncımaddelerineekolarak;
 • Tüzelkişilikadınaihaleyekatılacakveyatekliftebulunacakkişilerintüzelkişiliğitemsileyetkiliolduğunubelirtirbelgeyi,

9.OrtakGirişimolmasıhalinde;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin herbirininyukarıdaistenilenbelgelerin(1),(2),(3),(4)ve(6)’ncıbentlerineekolarak;7veya8.maddeyegöretemin edecekleribelgeleri,

İhaledosyasıilebirliktesunmalarıgerekmektedir.

 1. İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İdarive Mali İşler Daire Başkanlığı (Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası Kat:1 No:131 ), ihale günü vesaatinekadartutanak karşılığındateslim edeceklerdir.Belirtilengünvesaatekadardosyayıteslimetmeyenler ihaleye katılamazlar.
 2. İhaleKomisyonuveya İdareihaleyiyapıpyapmamaktaserbesttir.

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                     ( BASIN 2010348)

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin