Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (BİYOMETRİK SİSTEM ALIMI )

BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (BİYOMETRİK SİSTEM ALIMI ) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Okunma:

18.12.2020 15:34

Facebook'ta Paylaş

BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (BİYOMETRİK SİSTEM ALIMI )

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (Biyometrik Sistem Alımı ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/702959

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası

:

03785011000/2600 - 3782235045

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (Biyometrik Sistem Alımı )

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (Biyometrik Sistem Alımı )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (Biyometrik Sistem Alımı ) Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 50 takvim günü içerisinde sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen yerlere teslim ve kurulumu ile Teknik Şartnamede belirtilen hususların tamamının yerine getirilmesine müteakip her türlü test ve diğer ayarları yapılıp eğitimi verildikten sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren teslimat süresi başlar.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.01.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhale Odası (Kutlubey Kampüsü Kütüphane Binası İhale Odası -74100 - Merkez / BARTIN)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler tarafından teklif edilecek ürünün marka ve modeli veya marka-model özelliklerini gösteren katalog-broşürlerden biri yada ürünün özelliklerinin bulunduğu internet adresi yeterlilik bilgileri tablosunda ilgili kısımda belirtilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de     (BASIN 1280959 )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin