Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
DİYALİZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

20.11.2019 18:42

Facebook'ta Paylaş

DİYALİZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/585577
1-İdarenin
a) Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782277620 - 3782273657
c) Elektronik Posta Adresi : bartindhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Minibüs (14+1) 1 Adet Minübüs (9+1) 1 Adet Hafif Ticari Binek (6+1)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah.Ömertepesi Mevkii Merkez /Bartın)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN)
b) Tarihi ve saati : 12.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- İstekliler teklif ettiği araçların; Ruhsat Fotokopilerini veya Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Güncel Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesindeki Marka, Ticari/Tip Adı Ve Model Yılı'nı gösterir belgeyi her araç için ayrı ayrı olmak üzere ihale teklif dosyasında yetkili tarafından imzalı bir şekilde sunacaklardır.

2- İsteklilerin teklifleri, 17/03/2006 tarih 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Esas ve Usuller çerçevesinde 02 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ve 06/11/2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8204 sayılı “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” doğrultusunda değerlendirilecektir.

3- İstekliler, T.C Ulaştırma Bakanlığınca 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununa göre hazırlanan ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde tanımlanan faaliyetlerden teklif ettiği kısımla ilgili yetki belgesine sahip olacaktır ve bu yetki belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Teklif edilecek Minibüs tipi araçlar 2019 ve üstü modelde, biri en az dokuz (9) diğeri en az 14 yolcu kapasiteli  olacaktır.Hafif ticari veya Binek tipi araç 2014 ve üstü modelde,en az yedi (6) yolcu kapasiteli olacaktır. Mevsimine göre ısıtma ve soğutma tertibatı (klima) olacaktır. Teklif edilen araçların ayrıntıları broşür, katalog veya fotoğrafları ihale saatinde hazır bulunacaktır.
İstekliler yukarıda özellikleri belirtilen araçlara sahip olduklarını gösterecek araç trafik ve tescil belgelerinin asılları veya noter onaylı fotokopileri veya fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu;Kiralanacak araç teklif edilecekse;İşin bitimine kadar kiralandığına dair noter tasdikli kiralama sözleşmesi veya taahhütname;Yeni araç taahhüdü ile teklif verilecekse noter onaylı taahhütname; 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine göre edinilmiş yada edinilecek teklif edilecekse kira sözleşmesi ihale dosyasında bulunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre  gerçekleştirilen her türlü öğrenci, personel, yolcu taşıma hizmeti ile  Sürücülü ve/veya Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti alımı  benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

bv.2019/346

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1585619544.822020-03-31 04:52:24