Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Okunma:

05.09.2020 13:33

Facebook'ta Paylaş

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

 İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 
İKN : 2020/435983
 
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE  MALİ  İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve" faks numarası : 0378 223 53 17 - 0378 223 50 21
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası
 
2- İhale konusu mal alımın
a) Adı : Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000 m3 Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKÂP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleridir. (Teknik Şartnamenin 4. maddesinde Abone No ve Sayaç No'lar belirtilmiştir.)
ç) Süresi/teslim tarihi : Doğalgaz alımına başlanacak tarih olan 15 Ekim 2020 (işin başlangıç tarihi) öncesinde gerekli tüm işlemleri yüklenici yaptıracak ve Teknik Şartnamenin 
4. maddesinde Abone No ve Sayaç No'ları belirtilen yerlere mal alımı 15 Ekim 2020 Saat:00.00'da başlar ve 15 Mayıs 2021 Saat:24.00 'da biter.
d) İşe başlama tarihi : 15.10.2020
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2020-10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (e-tekliflerin açılacağı adres) İhale Salonu (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Teklif verecek istekliler, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen, ihale tarihi itibarıyla geçerli durumda olan, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan İthalat Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Dağıtım Lisanslarından birinin aslı veya noter onaylı suretine ait bilgileri yeterlilik tablosunda göstermelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. / 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iiişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez:
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
bv.2020/389
 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1601273846.93652020-09-28 09:17:26