Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Okunma:

29.05.2019 17:33

Facebook'ta Paylaş

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         : 2019/258282

1-İdarenin

 1. Adresi
 2. Telefon ve faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

 

BARTIN  ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ  İdari  ve  Mali  İşler Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

0378 223 53 17 - 223 53 38 - 0378 223 50 21

imidb@bartin.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)  Niteliği, türü ve miktarı                    : 1.300.000    Kwh    Serbest    Piyasadan    Elektrik    Enerjisi    Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                  : Bartın   Üniversitesi   Rektörlüğü   ve   Bağlı   Birimleridir.   (Teknik

Şartnamede Müşteri No, Tesisat No belirtilmiştir.)

c)  Teslim tarihi                                      Elektrik  alımına  başlanacak  tarih  olan   1   AĞUSTOS  2019  (işin

başlangıç tarihi) öncesinde PMUM'a kayıt işlemleri ile gerekli tüm işlemleri yüklenici yaptıracak ve teknik şartnamenin ek listesinde belirtilen yerlere mal alımı 1 AĞUSTOS 2019 Saat:00.00'da başlar ve 31 ARALIK 2019 Saat:24.00 "da biter.

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer                                : Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

(Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)

b) Tarihi ve saati                                   : 21.06.2019 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler tarafından; EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından düzenlenmiş, ihale tarihi itibari

ile geçerli durumda olan Üretim Lisansı, Tedarik Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu

Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı, Parekende Satış Lisanslarından birisini aslı veya noter

tasdikli sureti veya belge aslı idareye sunulup "Aslı İdaremizce Görülmüştür" onaylı sureti teklif ile birlikte

sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.                                                           

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

 1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mart -74100 - Merkez / BARTIN) (Ancak; İhale dokümanlarını İdareden almak isteyenlerin öncelikle Bartın Üniversitesi'nin T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesinde bulunan TR24 0001000052 51609669 5001 nolu hesabına doküman bedelini yatırmaları ve buradan alacakları dekont karşılığında idareye başvurmaları gerekmektedir.) adresinden satın alınabilir
 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

bv.2019 /155

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594811149.182020-07-15 14:05:49