Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
HASTANEMİZ MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNE FİLTRE VE OKSİJEN SİSTEMLERİ İÇİN MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

13.09.2021 12:00

Facebook'ta Paylaş

HASTANEMİZ MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNE FİLTRE VE OKSİJEN SİSTEMLERİ İÇİN MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HASTANEMİZ MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNE FİLTRE VE OKSİJEN SİSTEMLERİ İÇİN MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/541213
 
1-İdarenin
a) Adı :DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782277620 - 3782273657
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :HASTANEMİZ MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNE FİLTRE VE OKSİJEN SİSTEMLERİ İÇİN MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 22 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BARTIN DEVLET HASTANESİ TEKNİSYENLİK BİRİM DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi :İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarelerin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip 10 gün içinde malın pey der pey teslimatı sipariş veren idareye yapılacaktır. Malın ilgili depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Yükleniciler İdareler tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır. Sözleşme bitiş tarihi Sözleşmenin başlamasına müteakip 31/12/2021 tarihinde sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.09.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif verilen ürünlere ilişkin malzeme numunelerinin ihalenin ikinci oturumunun tamamlanmasına müteakip ihale komisyonu tarafından oluşturulacak 'isteklilerce teklif edilen fiyatlar cetveline' göre ekonomik açıdan en  avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi olduğu tespit edilen isteklilerden numune talep edilecektir. Değerlendirme için teklif edilen ürünlerin teknik şartnamelerinde belirtilen miktarlarda şartnamesinde belirtilmeyen kalemlerde ise orjinal ambalajlarında 1 (bir)'er adet  numuneleri verilecektir. Numune talepleri EKAP aracılığı ile isteklilere tebliğ edilecek olup, tebligata ilişkin yazıda belirtilen sürenin dolmasına müteakip numune teslimi yapmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İsteklilerce teslim edilecek numunelerin üzerinde hangi iş kalemine ait olduğunu gösteren etiket bulunması ve numune teslimine esas bir liste hazırlanarak teslimat yapılması zorunludur. Numunelerin posta, kargo v.b. şekilde gönderimlerinde; posta / kargo ücretleri İsteklilere ait olup, numunelerin teslimine ilişkin aksaklıklardan İdaremiz sorumlu değildir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen kalite belgelerine ( TSE, İSO, veya CE vb. ) sahip olduğu, istekli firma tarafından kanıtlanamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          ( BASIN 1447795  )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin