Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
HASTANEMİZ PERSONELLERİNE KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ - BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ PERSONELLERİNE KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ - BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

29.03.2024 10:43

Facebook'ta Paylaş

HASTANEMİZ PERSONELLERİNE KIYAFET ALIMI
DEVLET HASTANESİ - BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
HASTANEMİZ PERSONELLERİNE KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/410638
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK   BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100   BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782277620 - 3782273657
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :HASTANEMİZ PERSONELLERİNE KIYAFET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 KISIM 13 KALEM KIYAFET MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimleri Veya Hastane İçinde İdarenin Göstereceği Uygun Yerler (Tuna Mahallesi Ömer Tepesi Mevkii)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. İdarenin/ilgili deponun yazılı talebi/siparişi (faks, posta, e-posta) doğrultusunda sipariş geçildiği tarihten itibaren belirtilen malzemeler 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Teslim edilecek malzemeler ilgili firma tarafından hastanenin ilgili deposuna personel tarafından gösterilen yere teslimatı sağlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :05.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :Bartın Devlet Hastanesi Başhekimlik (e-tekliflerin açılacağı adres) Toplantı Salonu (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
TSE yeterlilik tablosunda sunulmalıdır.
ISO yeterlilik tablosunda sunulmalıdır.
CE yeterlilik tablosunda sunulmalıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                     ( BASIN 2009314 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin