Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
HAVUZ KİMYASALLARI VE DİĞER MALZEMELER ALIM İŞİ

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

02.07.2019 16:07

Facebook'ta Paylaş

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HAVUZ KİMYASALLARI VE DİĞER MALZEMELER ALIM İŞİ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havuz Kimyasalları ve Diğer Malzemeler Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/284082
1-İdarenin
a) Adresi : GÖLBUCAGI MAH. 558. Sokak No:1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782271053 - 3782271037
c) Elektronik Posta Adresi : bartin@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
19 Kalem Havuz Kimyasalı ve Diğer Havuz Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bartın Ömertepesi Mevkii Kapalı Yüzme Havuzu
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşme imzaladıktan 15 gün içerisinde malın tamamını teslim edecek olup; muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra da kesilen faturanın ödemesi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gölbucağı Mah. 558. Sok. No:1 Merkez/BARTIN
b) Tarihi ve saati : 10.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Kimyasal ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İzin Belgesi

2- Dezenfektan özellikli kimyasal ürünler için ( % 65'lik kalsiyum klor, % 56'lık granül klor, % 90'lık tablet klor , % 90'lık granül klor, sıvı klor ve yosun önleyici ) Biyosidal Ürün Ruhsatnameleri

3- Havuz ve Su Kimyasalları ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

4-Kimyasal maddelerin üretici firma tarafından hazırlanan ve onaylanan Teknik Ürün Bülteni ve Ürün Güvenlik Bilgi Formu.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

bv.2019/180


 

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594809741.752020-07-15 13:42:21