Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA ALIMI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA ALIMI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

08.01.2021 14:19

Facebook'ta Paylaş

İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA ALIMI
BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/4537
 
1-İdarenin
a) Adresi : Aladağ Mahallesi 374. Sokak No:1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782277279 - 3782275220
c) Elektronik Posta Adresi : bartinlojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :5688 Adet 2000 Kalorilik İaşe (Pişmiş Yemek) Veya Kumanya
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Bartın Belediye sınırları içerisinde olması şartı ile; yemekler yüklenicinin kendi işyerinde yenilecek, kumanyalar ise idare personelinin sabit olarak görev aldığı noktalara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.02.2021 tarihinde işe başlanacak 31.12.2021 tarihine kadar
(bu tarih dahil) devam edecektir.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 303 Nolu Oda Aladağ Mahallesi 
374. Sokak No:1 Bartın
b) Tarihi ve saati : 19.01.2021 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler teklif zarfında, Bartın İl Sınırları içerisinde bulunan kendi adına düzenlenmiş, İşletmenin Faaliyet Konusu : Gıda Üretimi Yapan İşletmeler  olan '' İŞLETME KAYIT BELGESİ'' sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Günlük olarak yenen yemek ve alınan kumanyadan fazladan 1 adet numune ambalajlı bir şekilde hazırlanarak 24 saat boyunca yüklenici tarafınadan muhafaza edilecektir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Aladağ Mahallesi 374. Sokak No:1 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                 (BASIN 1289969)

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin