Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS), ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMİ (ÇGKS), PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS) KURULUM, GENİŞLEME VE MODERNİZASYON İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS), ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMİ (ÇGKS), PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS) KURULUM, GENİŞLEME VE MODERNİZASYON İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

07.06.2024 10:21

Facebook'ta Paylaş

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS), ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMİ 
(ÇGKS), PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS) KURULUM, GENİŞLEME VE MODERNİZASYON İŞİ 
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Çevre Güvenlik Sistemi (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Kurulum, Genişleme ve Modernizasyon İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/734916
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782285020 - 3782276638
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Çevre Güvenlik Sistemi (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Kurulum, Genişleme ve Modernizasyon İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Çevre Güvenlik Sistemi (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Kurulumu yapılcacktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
E(Elektronik Ve İletişim İşleri) 1. Grup :Trafik İzleme Ve Ağ Şebekesi Teknolojisi İşleri Veya 4.Grup: Özdenetimli Bina Ve Alan Otomasyon Sistemi İşleri  Benzer İş Olarak Kabul Edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                      ( BASIN 2042228)
 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin