Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İLAN

T.C. BARTIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Okunma:

03.10.2019 17:07

Facebook'ta Paylaş

T.C.

BARTIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLÂN

 

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca, 5 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince, Bartın il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2020 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI     :

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c)En az ilkokul mezunu olmak,

ç)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyetini icra etmesi,

g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

BAŞVURU USULÜ       :

Başvuru Yeri :Başvurular, Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na bizzat veya Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunulabilir.

Başvuru Tarihi:Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvurulan 15 Ekim 2019 günü başlayıp 31 Ekim 2019 günü sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER        ;

1)Başvuru dilekçesine;

a)T.C. kimlik numarası beyanı,

b)Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç)Bir adet vesikalık fotoğraf,

d)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenmesi gerekir.

2)Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2019 tarihine kadar değerlendirilecektir.

1)Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle kaydedilir.

2)Başvurular Komisyon tarafından 30 Kasım 2019 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

3)Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile İşaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.

YEMİN:

Listeye kabul edilenlere, 16/12/2019 tarihinde saat 15.00'da kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Bartın Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yemin ettirilecektir.

 LİSTELERİN İLANI        :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı'na, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur. 24 Eylül 2019

Başkan 119179                        Üye 104837                          Üye  100508

bv.2019/300

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1594683555.592020-07-14 02:39:15