Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
KARARGAH BİNASI ÇATI YAPIM İŞİ

BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI PELİKAN TESİSLERİ KOMUTANLIĞI KARARGAH BİNASI ÇATI YAPIM İŞİ BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Okunma:

14.09.2022 15:26

Facebook'ta Paylaş

BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI PELİKAN TESİSLERİ KOMUTANLIĞI KARARGAH BİNASI ÇATI YAPIM İŞİ
BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI PELİKAN TESİSLERİ KOMUTANLIĞI KARARGAH BİNASI ÇATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2022/930984
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : BOGAZ MEVKII BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782386204 - 3782386896
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI PELİKAN TESİSLERİ KOMUTANLIĞI KARARGAH BİNASI ÇATI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI PELİKAN TESİSLERİ KOMUTANLIĞI KARARGAH BİNASI ÇATI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI PELİKAN TESİSLERİ KOMUTANLIĞI BARTIN AMASRA YOLU ÜZERİ KARAÇAY MEVKİİ / BARTIN 
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.09.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : BARTIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI (e-tekliflerin açılacağı adres) BÜTÇE MALİYE KISIM AMİRLİĞİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III.GRUP:BİNA İŞLERİ  
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                         ( BASIN01690113  )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

anicacux

23.03.2019

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

agunemorebay

23.03.2019

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Without Prescription Buy Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

uholecovu

23.03.2019

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxil 500mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

edowajulfko

23.03.2019

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin