Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
KIRTASİYE VE TONER MALZEMELERİ

BARTIN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

16.02.2023 13:07

Facebook'ta Paylaş

KIRTASİYE VE TONER MALZEMELERİ

BARTIN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye ve Toner Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                 :  2023/151989

1-İdarenin

a) Adı                                               :  BARTIN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                           :  Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100 MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                      :  3782271025 - 3782274013

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası               :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                               :  Kırtasiye ve Toner Malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı                        :  A Kısmında 103 kalem kırtasiye, B Kısmında 65 kalem toner malzemeleri alımı
                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                               şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                :  Bartın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                             :  15 takvim günü içinde malzemelerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                               :  Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış olacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :  07.03.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)              :  Bartın Belediyesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

A Kısmı için idarece istenmesi halinde (1) A4 Kağıt, (21) Mavi Plastik Dosya, (23) Şeffaf Dosya, (24) Şerit Daksil, (25, 26, 27) Pilot Kalem, (28, 29, 30) Tükenmez Kalem, (50) Yapıştırıcı, (51) Stick Yapıştırıcı, (73) Evrak Rafı, (94, 95) İmza Kalemleri, (97, 98, 99, 100) Bayrak ve Poster numuneleri verilen süre içinde teslim edecektir. İstenen numuneleri vermeyen, eksik veren veya özel teknik şartnameye uymadığı anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler en az 1'er adet olacaktır. Numuneler iade edilmeyecek ve teslim edilen malzemeden düşülmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                 ( BASIN 01782241  )

 

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin