Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR

KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

12.08.2023 12:20

Facebook'ta Paylaş

KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-

BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Şefliklerine Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/806468
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782271029 - 3782276051
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Şefliklerine Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru
b) Niteliği, türü ve miktarı : 600 mm. Çapında Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru 6,25 m boyunda 450 metre, 800 mm. Çapında Spiral Sarımlı Sarmal HDPE Tip 6 Koruge Boru 6,25 m boyunda 50 metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akçamescit Orman Emvali Deposuna teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 2 gün içerisinde işe başlanır. Sözleşme imzalandıktan 10 (on) gün içerisinde ihale konusu mallar Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Akçamescid Orman Emvali Son Deposuna teslim edilir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 2 gün içerisinde işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :29.08.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Üretici ise üretici olduğuna dair belgenin,satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgenin,ithalatçı ise ithalatçı kayıt belgesinin yeterlilik bilgileri tablosunda sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Üretici ise üretici olduğuna dair belge,satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belge, ithalatçı ise ithalat kayıt belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
HDPE(Tip6) spiral sarımlı borular, TS12132 standardı gereklerini karşılayacak özellikte olmalı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (BASIN 01876052  )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin