Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA MUHTELİF PROJE ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIK İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X. BÖLGE KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

10.02.2020 13:01

Facebook'ta Paylaş

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ
SORUMLULUK ALANINDA MUHTELİF PROJE
ÇALIŞMALARI DANIŞMANLIK İŞİ 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X. BÖLGE KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE 
ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Muhtelif Proje Çalışmaları Danışmanlık
İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası : 2020/65829
1-İdarenin
a) Adresi :KIRTEPE MAHALLESİ  ASMA CADDESİ 615 SOKAK 3
74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 03782271844 - 3782271845
c) Elektronik Posta Adresi : abozkurt7578@gmail.com
ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :45 adet örnekleme noktası alınarak raporlanması, 9 adet aylık anket çalışması ve raporlanması,9 adet Doğa Turizmi Uygulaması Mobil Yazılım Geliştirme Projesi kapsamında verilerin hazırlanması, girişlerinin yapılması ve raporlaması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü sorumluluk sahası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi 615. Sok No: 3 Bartın 
b)Tarihi ve saati : 25.02.2020-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli  ve 5531 sayılı  "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun"un 4 üncü maddesi 1 inci
fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki
faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun'un 5 inci maddesine göre, Orman
Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve
orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek
mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan
"Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" nin 12 inci
ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları,Orman Mühendisleri Odasından tescilli,
Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin
iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması
yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki   orman   mühendisliği   konularına ait ihaleli  işler için düzenlenen, Orman
Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi",nin teklif zarfında sunulması zorunludur.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tjcaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler;
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddesinde sayılan ormancılık faaliyetleri ile ilgili hizmet
alımı ve danışmanlık hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü-Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir İş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. bv2020/39

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1585650532.192020-03-31 13:28:52