Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
LABORATUVAR CİHAZI İLE SAĞLIK MALZEMELERİ VE MUHTELİF MAKİNE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Okunma:

16.07.2021 12:26

Facebook'ta Paylaş

48 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Sağlık Malzemeleri ve Muhtelif Makine Teçhizat Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/410219
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
BARTINÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782235338 - 3782235021
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :48 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Sağlık Malzemeleri ve Muhtelif Makine Teçhizat Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :48 Kalem Laboratuvar Cihazı İle Sağlık Malzemeleri ve Muhtelif Makine Teçhizat Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-15. Kısımlar (15 Kısım) Mühendislik, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine, 16-40. Kısımlar (25 Kısım) Sağlık Bilimleri Fakültesine, 41-48. Kısımlar (8 Kısım) Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 hafta (42 takvim günü) içerisinde sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen yerlere teslim ve kurulumu ile Teknik Şartnamede belirtilen hususların tamamının yerine getirilmesine müteakip her türlü test ve diğer ayarları yapılıp eğitimi verildikten sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren teslimat süresi başlar.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.08.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (e-tekliflerin açılacağı adres) İhale Salonu (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler tarafından teklif edilen Laboratuvar Cihazı İle Sağlık Malzemeleri ve Muhtelif Makine-Teçhizatın Marka, Model ve Özelliklerini gösteren katalog veya broşürlerden biri sunulacaktır. (NOT: Teklif edilen Laboratuvar Cihazı İle Sağlık Malzemeleri ve Muhtelif Makine-Teçhizatın Marka ve Modeline ait bilgiler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirtilmelidir.)
2-Teknik Şartnameye Cevaplar Ve Açıklamalar Formunda (Standart Form-KİK015.5BT/EKAP-M) Teknik Şartnamenin "Teknik Özellikler" Kısmında istenen özelliklerin tamamı için madde madde cevap verilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                           ( BASIN 1418938 )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Karadenizli

26.10.2016

Bence kandilli bölgesinden de geçmesi lazım

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin