Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
MUHTELİF MATBAA VE BASIM MATERYALLERİ ALIMI

BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

02.03.2023 11:06

Facebook'ta Paylaş

MUHTELİF MATBAA VE BASIM MATERYALLERİ ALIMI

BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Matbaa ve Basım Materyalleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/178692
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KIRTEPE MAHALLESI ARIFLER SOKAK 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782283655 - 3782270296
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Muhtelif Matbaa ve Basım Materyalleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Muhtelif Matbaa ve Basım Materyalleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Sağlık Müdürlüğümüzün Deposuna Yüklenici tarafından istiflenerek teslimat yapılacaktır. (Demirciler Mah. Ali Gama Sk. No: 41 /901 (SGK Eski Binası) BARTIN)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, Afiş, broşür, el ilanı, kaşe ve baskılı fotokopi materyallerini kendisine bildiriminden itibaren (faks, mail vs.) 7 gün içinde diğer
materyalleri de 10 gün içinde idarenin bildireceği yere teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması ile birlikte işe başlanacaktır.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.03.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Mercan Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                   ( BASIN01786268  )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin