Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
NECEM17 RÖMORKÖRÜNE ÖTV\'SİZ MOTORİN

BARTIN BELEDİYESİ LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

23.05.2022 13:17

Facebook'ta Paylaş

NECEM17 RÖMORKÖRÜNE ÖTV'SİZ MOTORİN
BARTIN BELEDİYESİ 
LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
NECEM17 Römorkörüne ÖTV'siz Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/498897
1-İdarenin
a) Adresi :Topluca Köyü Boğaz2 Sokak MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782385851 - 3782385851
c) Elektronik Posta Adresi : limanisletme@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 000 Litre ÖTV'siz Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bartın Belediyesi Liman İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : 10 takvim günü içinde malzemenin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
3- Yeterlik değerlendirilmesinin
a) Yapılacağı yer : Bartın Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.06.2022 - 14:00
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                         ( BASIN 01625529 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin