Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
PLANGML VERİ DÖNÜŞÜM BARTIN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PlanGML Veri Dönüşüm hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Okunma:

08.06.2021 13:30

Facebook'ta Paylaş

PLANGML VERİ DÖNÜŞÜM BARTIN BELEDİYESİ İMAR VE  ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 
PlanGML Veri Dönüşüm hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/318199
 
1-İdarenin
a) Adı : BARTIN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782271025 - 3782274013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : PlanGML Veri Dönüşüm
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet PlanGML Veri Dönüşüm
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 140(YüzKırk) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.06.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Belediyesi İhale Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İhale konusu iş veya coğrafi bilgi sistemi yazılım uygulamaları veya plan otomasyon sistemi uygulamaları veya her türlü veri formatı dönüşüm yazılımı işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          ( BASIN 1387560  )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

16.06.2017

Toxicity Amoxicillin Cialis Price Get High Off Of Amoxicillin Best Buy Generic Tab Macrobid Real Us Amex Accepted Levitra Tab Amoxicillin Dosage Tooth Infection Avalide Where To Buy Priligy In Usa Purchase Cialis For Daily Use Online Comprar Viagra Generico En Espana Order Viagra Effetti Cialis Worldwide Zentel Best Website Accutane For Acne Price Viagra Pills Lowest Prices Achat Cialis Acheter Cialis Kamagra Sildenafil Viagra Original Online

KelinhanD

22.06.2017

Where Can I Buy Alli CanadР С–РЎС› Viagra Online Blue Zithromax Tripak Levaquin 500mg Cephalexin 500mg buy cialis Acquistare Kamagra Clermont Viagra Pfizer Acheter France Buy Cheap Atomoxetine Online Cephalexin Reaction Purchase Propecia Comparison Buy Kamagra Generic Levitra 40 Mg Amoxicillin Viral Reaction Buy Viagra Finax Generic Propecia Testicular Pain How Much Is Cialis Without Insurance cialis Provera 5mg In Australia Achat Cialis En Ligne Belgique Fast Delivery Cialis Order Keflex Online

KelinhanD

25.06.2017

Cialis Come Cura Where To Order Kamagra Acheter Levitra En Ligne

KelinhanD

29.06.2017

Buying free shipping isotretinoin isotrex best website viagra cialis On Line Stendra 100mg

KelinhanD

01.07.2017

Buy Amoxicillin Without Prescription buy viagra Deltasone Over The Counter

KelinhanD

07.07.2017

Buy Keflex Online viagra Cialis Achat Comparatif

Kennliet

07.07.2017

Best Buy Generic Tab Macrobid Real Us Amex Accepted online pharmacy Seledruff

ChasMags

07.07.2017

How Much Does Cialis Cost Cvs cialis Good Site To Buy Viagra

KelinhanD

11.07.2017

Escitalopram Canadian Pharmacy viagra 300 Mg Allopurinol And Pregnancy

ChasMags

12.07.2017

Amoxicillin Once Daily cialis Dose For Amoxicillin In People

Kennliet

12.07.2017

Urivoid cheap cialis Was Ist Viagra Generikum

KelinhanD

17.07.2017

Peut Acheter Kamagra Pharmacie online pharmacy Furazolidone

ChasMags

18.07.2017

Keflex Expansion cialis price Overnight Cialis In Us

Kennliet

18.07.2017

Amoxicillin Drug Interactions With Herbal Supplements viagra Z Pack Ordering

KelinhanD

31.07.2017

Want To Buy Real Finasteride viagra Buy Zithromax Over The Counter

EveBice

20.02.2018

Buying Free Shipping Isotretinoin Isotrex Best Website Achat Cialis Discount Auregenerics cialis price Kamagra Kaufen De Propecia Substitutes Levitra Allemagne Priligy

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin