Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
SONUÇ KARŞILIĞI KAN MERKEZİ LABORATUVARI

(İMMUMOHEMATOLOJİK GRUBU TESTLER) HİZMET ALIMI DEVLET HASTANESİ BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

23.11.2023 10:00

Facebook'ta Paylaş

SONUÇ KARŞILIĞI KAN MERKEZİ LABORATUVARI 

(İMMUMOHEMATOLOJİK GRUBU TESTLER) HİZMET ALIMI

DEVLET HASTANESİ 

BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Sonuç Karşılığı Kan Merkezi Laboratuvarı (İmmumohematolojik Grubu Testler) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1317267
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782277620 - 3782273657
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Sonuç Karşılığı Kan Merkezi Laboratuvarı (İmmumohematolojik Grubu Testler) Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : SONUÇ KARŞILIĞI KAN MERKEZİ LABORATUVARI (İMMUMOHEMATOLOJİK GRUBU TESTLER) HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Ek Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2025
d) İşe başlama tarihi :01.01.2024
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :05.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :Bartın Devlet Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu (e-tekliflerin açılacağı adres) (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN)
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Firmaların ve Teklif edilen malzemenin (cihaz, kitlerin/testlerin veya ürünlerin) Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB ) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıtlı olduğunu T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)  Web sitesinden alınan kayıt çıktısıyla belgeleyerek Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylanmış ürün (Barkod) numaraları teklif ile birlikte sunulacaktır.
İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemelerin tedarikçisi veya tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bayisi olduğunu gösteren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'ndan (TITUBB) veya veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  alınmış belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
 
Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge teklif ile birlikte  sunulacaktır.
Teklif veren firma teklif ettiği cihazların kullanımı için yetkili firmadan aldığı, tasdikli yetki belgesini teklif ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü laboratuvar hizmet alımı ve kit karşılığı cihaz kurulumu  benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                       ( BASIN 1936916 )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin