Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Okunma:

17.06.2019 17:26

Facebook'ta Paylaş

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/274238
1-İdarenin
a) Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782277620 - 3782273657
c) Elektronik Posta Adresi : bartindhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bartın Devlet Hastanesi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. İşin süresi 212 (İkiyüzonki) takvim günüdür. Ancak işin en geç 29/02/2020 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşme konusu mallar, peyderpey idarenin talep ettiği miktarlarda ve en geç sipariş mektubunun fakslanmasını izleyen günden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN)
b) Tarihi ve saati : 10.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler Tıbbi Cihaz " Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yöntemeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için " Satış Merkezi Yetki Belgesi " ihale teklif zarfında sunulacaktır.

İstekliler ve teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/ bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır."ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını (T.C.Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt bilgileri) teklif ettikleri ürünlere ait Ürün Tapik Sistemine (ÜTS) kayıtları ile birlikte sunacaklardır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen ürünlerin kayıtlı oluduğunu gösterir barkod numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde ve/veya ürünlerin barkod numaralarını  Birim fiyat Teklif Cetvelinde göstereceklerdir.

Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan mazlemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunalacaktır.

İhale konusu kalemlerde Yerli malı teklif edenler (  Yerli malı teklif edilen kalemlerin sıra numaralarını Yerli malı belge numarası ve firma ismini gösteren liste ekinde sunulacak) lehine fiyat avantajlı uygulanabilmesi için Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan ürünler arasında bulunduğunu gösteren belge ve ürüne ait " Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilip teklif dosyasına konulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Değerlendirme için teklif edilen ürünlerin teknik şartnamelerinde belirtilen miktarlarda şartnamelerin belirtilen miktarlarda numeleri verilecektir. Numune verilmeyen veya eksik numune verilen kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler teslim tutanağı ile birlikte ürünlerin malın adı, ihale sıra numarası ve isteklinin adı yazılmış şekilde teklif ile birlikte verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü tıbbi sarf ve tıbbi cihaz alımı işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez BARTIN ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
BV.2019/162

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1571057776.312019-10-14 15:56:16