Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
TIBBİ VE SARF MALZEME, KURU MAMA, TEMİZLİK MALZEMESİ VE BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ MAL ALIMI

BARTIN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

21.12.2023 10:38

Facebook'ta Paylaş

TIBBİ VE SARF MALZEME, KURU MAMA, TEMİZLİK MALZEMESİ VE BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ MAL ALIMI

BARTIN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi ve Sarf Malzeme, Kuru Mama, Temizlik Malzemesi ve Biyosidal Ürünleri Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                   : 2023/1365937

 

1-İdarenin

a) Adı                                                                : BARTIN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                          : KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası                       : 3782271025 - 3782274013

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                : Tıbbi ve Sarf Malzeme, Kuru Mama, Temizlik Malzemesi ve Biyosidal Ürünleri Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                             : Veteriner Tıbbi ve Sarf Malzemesi 47 kalem, Kuru Mama 3 Kalem, Temizlik Malzemesi 9 Kalem ve Biyosidal Ürünleri 8 kalem Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              : Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                                    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 175 takvim günü içerisinde idarenin ihtiyacına veya idarece uygun görülmesi halinde, yüklenicinin teslim programına göre teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi                                     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                               : 02.01.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bartın Belediyesi İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 • A Kısmı İçin
 • Veteriner tıbbi ve biyolojik ürünlerinin depolanması ve satışına ait, Veteriner Ecza Deposu Ruhsatı
 • Tüm tıbbi ve biyolojik ürünler Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmalıdır. Eğer ürün ithal ise yetkili Bakanlıkça ithalat izni verilmiş olmalı ve belgelesi
 • B Kısmı İçin
 • İstekliler teklif ettikleri kuru ve konserve mamalara ait T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış, Kedi-Köpek Maması üreten yem işletmesi İşletme Onay Belgesini yeterlilik tablosunda beyan edeceklerdir.
 • İsteklilerin teklif ettikleri mamalar ithal ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış yem ithalatçıları işletme kayıt belgesiyle birlikte söz konusu mamalara ait Veteriner Giriş Belgesini (VGB) yeterlilik tablosunda beyan edeceklerdir.
 • D Kısmı İçin
 • Biyosidal ürünler, Sağlık Bakanlığınca Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlanmış ve/veya ithal izin belgeli olmalıdır.
 • Ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı Türkçe Etiket Örneği
 • Ürünlerin, ürün garanti ve aktif madde garanti belgeleri
 • Ürünlerin, ürün güvenlik belgesi (MSDS)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli İmalatçı ise;

a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

ç) Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.

d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli Yetkili Satıcı ise 

a)Üreticisi veya ruhsat sahibi tarafından verilmiş, teklif edilen ürün ile ilgili 2023 yılı ve/veya sonrası için satış yetki belgesi. İlgili belge İhale e-teklifi kapsamında sunulacaktır. İstekli kendi adına T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış ürünleri teklif edecekse satış yetki belgesini sunmasına gerek yoktur.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

D Kısmı için: Kamu Veya Özel Sektörde Yapmış Olduğu Biyosidal Ürün Satış İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Veteriner Tıbbi ve Sarf Malzemesi, Kuru Mama, Temizlik Malzemesi, Biyosidal Ürünler kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


ilan no:1941804

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin