Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
2 ADET OKUL ONARIM İŞİ

2 ADET OKUL ONARIM İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

12.05.2021 15:16

Facebook'ta Paylaş

2 ADET OKUL ONARIM İŞİ
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
2 Adet Okul Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/269377
1-İdarenin
a) Adı :BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası :3782285020 - 3782276638
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2 Adet Okul Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Okul Binası Betonarme Onarımı Yapılacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bartın Merkez Ve İlçeleri Köyleri
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.05.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) Üst Yapı Bina İşleri III.Grup İşler veya bu işlerin bakım,onarım,ikmal işleride benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          ( BASIN 1371982  )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

24.06.2017

Priligy Dapoxetine Blog Buy Propecia Viagra For Sale In The Usa Cytotec Pregnancy Purchase Generic Cialis Lasix Mg Amoxicillin High Get Levitra Free Viagra Samples Clomid Tablets Buy Without Prescription Buy Cheap Cialis Site Propecia With Minoxidil Baldness Cheap Cialis Generic Online Where To Order Cialis 2 Day Cialis Delevery Buy Brand Levitra Cialis Online No All Pill Shop Kamagra Ajanta Cialis Online Side Effects Of Keflex 500 Super Cialis Cialis To Buy Viagra Vs Cialis Tadalis Sx Soft Side Effects Generic Kamagra Cheap All Top Quality Canadian Pharmacy Venta De Viagra Sin Receta En Espana Buying Pills Online Levitra Super Active Reviews

KelinhanD

26.06.2017

Ou Puis Purchase Generic Cialis Viagra Naturale

KelinhanD

30.06.2017

Priligy Cream cialis Keflex Talwin And Clotrimazole

KelinhanD

02.07.2017

Buy Xenical Online Without Rx viagra Cialis Sotto La Lingua

KelinhanD

08.07.2017

Tricoplus Propecia viagra prescription Nitrostat No Prescription

ChasMags

09.07.2017

Cephalexin Drugs viagra cialis Cialis 5mg Posologie

Kennliet

09.07.2017

Canadian Drug Of Greenfeild viagra Generic Isotretinoin Internet Website

KelinhanD

14.07.2017

Ranbaxy Taladafil cialis Buy Alli In Mexico

ChasMags

15.07.2017

Viagra 50 Mg Vademecum cialis online Levitra Order Online

Kennliet

15.07.2017

Safest And Cheapest Sildenafil Uk online pharmacy Viagra A Vendre Montreal

ChasMags

20.07.2017

Free Shipping Worldwide Levaquin Website buy viagra online Bupropion Tablets

Kennliet

20.07.2017

On Line Macrobid cialis Finasteride In Internet

KelinhanD

21.07.2017

Zithromax Launch Year buy viagra No Precription Synthroid 125mcg Daily

ChasMags

02.08.2017

Cialis 10 Mg Apotheke viagra Potenzmittel Cialis Billig

KelinhanD

25.08.2017

Prix Cialis Boite De 4 cialis buy online Zentel With Free Shipping Online

EveBice

22.02.2018

Zithromax Pregnant generic cialis Spese Levitra In Farmacia

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin