Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
62 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI

62 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI- BARTIN DEVLET HASTANESİ

Okunma:

27.04.2021 15:46

Facebook'ta Paylaş

62 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI-BARTIN DEVLET HASTANESİ

62 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/227515

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK BAKANLIĞI-BARTIN DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası

:

3782277620 - 3782273657

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

62 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

62 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bartın Devlet Hastenesi Ayniyat depo birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Hastanemiz malzeme depolarına hastanemiz ihtiyacı doğrultusunda sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler, hastanemizin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. (Sözleşme süresi her halükarda 31/12/2021 tarihinde sona erer.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.05.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklilerin  aşağıdaki maddelerden en az birini ihale teklif zarfında sunmaları gerekmektedir.Aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeyen firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesi Zorunlu Olan Ürünler Listesindeki malzemelere ait satış sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi.(Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır.)

2-Bu kapsam dahilinde olmayan malzemeler için ise kapsam  dışı olduğuna  dair beyan

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen kalite belgelerine ( TSE, İSO, CE v.b) sahip olduğu, istekli firma tarafından kanıtlanamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                           ( BASIN 1363787 )

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

KelinhanD

17.06.2017

Parcopa China Viagra Online Buy Amitriptyline 100mg Dutasteride Tablet Ordering Kamagra Online 357 Toronto Drug Store Pharmacy

KelinhanD

22.06.2017

Cheap Pain Pills Online Cheap Viagra 25mg Accutane 30 Mg Sales Cheap Ed Trial Packs Cheap Cheap Viagra Cheap Valtrex Uk Cialis 20mg Moins Cher why is levitra so expensive Comment Prendre Le Xenical Buspar Online viagra online pharmacy Secure Ordering Fluoxetine Medication Internet Free Shipping Overnight Shippingprozac Acheter Du Clomid online pharmacy Pednisone Over The Counter At Walmart Amoxicillin Sensitive Enterococcus Cialis Free Trial Zithromax 3 Day Dose Want To Buy Discount No Rx Acticin Cheap Generic Zoloft Cialis Jus De Pamplemousse Rezept Viagra Generika Cialis Price Cialis Tabletas Recubiertas Viagra Efectos Negativos How To Buy Cialis Cellulitis Cephalexin On Line Stendra 100mg Cheap Cialis Generic Action Of Amoxicillin On Pancreas Levitra En Connexion Order Viagra On Line Viagra Duracion Bentyl 20mg For Sale online pharmacy Cialis 20 Mg 27 Best Pharmacy To Buy Tadalafil viagra Order isotretinoin no rx with free shipping Doxycycline Worldwide Dapoxetine Priligy Forum Pharmacie Inde Certifie Viagra A L\'Unite Sildenafil 20mg Achat Kamagra France Pharmacie Efectos Viagra Hombre Cialis Cialis Farmacia On Line Kamagra Oferta cialis Generic Isotretinoin Pills Best Website Cheapeast Saturday Delivery Amoxicillin Dosage Dogs Mail Order Levitra Donde Comprar Viagra En Murcia Tadalafil 20 Mg Without Prescription Comprar Priligy Original Allergy Amoxicillin Symptoms Amoxicillin Chewable Peppermint Tablets Ingredients Cheap Viagra Canadianpharmacyonline Levitra With No Prescription Pill price levitra Sildenafil Citrate In Natural Form Fluoxetine With Overnight Delivery cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei Muscoli Propecia In Farmacia Viagra Preisvergleich Angebote Order Cheap Viagra Misoprostol How Long Does It Take Does Cephalexin Have Penicillan Online Cialis Alquilo Kamagra Buy Levitra?At A Discount Generic Levitra Buy Clomid Without Prescription Uk Propecia Dosage In Women Tadalafil Cialis Reliable Supplier Diabete E Cialis Order Viagra Onlines Drug Interaction Dogs Cephalexin Diphenhydramine Free Ed Pills Sample No Pre Dapoxetine Priligy Buy Priligy Prix

KelinhanD

25.06.2017

Propecia Ganadores Buy Levitra Cialis Femminile

KelinhanD

29.06.2017

Cialis Ebay viagra Acquistare Kamagra In Spagna

KelinhanD

01.07.2017

Viagra Cialis Combo Pack online pharmacy Amoxicillin Dosage For An Adult

KelinhanD

07.07.2017

Ou Acheter Viagra France Achat De Viagra online pharmacy Venta De Cialis Sin Receta

Kennliet

07.07.2017

Zoloft Online Pharmacy viagra Propecia Pharmacie Propecia Gratuit Pilules

ChasMags

08.07.2017

A Partir De Amoxil viagra prescription Acheter Propecia Livraison 24h

KelinhanD

11.07.2017

Amoxicillin 500mg How Long To Take viagra Buy Cheap Generic Valtrex

ChasMags

12.07.2017

Viagra Torrino cialis Propecia Mercafutbol

ChasMags

18.07.2017

Priligy Venta En Argentina viagra Cialis Bestellen Deutschland

Kennliet

18.07.2017

Lamictal Makers cialis Cialis Mazatlan Mexico

KelinhanD

19.07.2017

Dapoxetina In Vendita online pharmacy Buy Clomid Tablets Online.

ChasMags

31.07.2017

Ceallas And Viag For Sale viagra Baclofene Fr

KelinhanD

01.08.2017

Zantac Interact With Amoxicillin cialis Comprare Cialis Online

EveBice

20.02.2018

Acheter Priligy Dapoxetine De L\'Inde Cytotec Livraison Rapide Propecia While On Nodular Acne cialis Intestinal Motility Disorder Diflucan Dosage

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin