Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İLAN

BARTIN İL ÖZEL İDARESİNDEN

Okunma:

24.03.2021 13:09

Facebook'ta Paylaş

İLAN 
BARTIN İL ÖZEL İDARESİNDEN
Bulunduğu Yer :Bartın 
Yeri /Miktarı : Bartın-Karabük Yolu ile OSB Bağlantı Eski Köprüsü/105 mtuzunluğunda  çelik çakma ayaklı çelik taşıyıcılı betonarme tabliyeli köprü  1 Adet
 
Muhammen Bedel :221.250,00TL,
Geçici Teminat %3 :6.637,50 TL
İhale Tarihi :30.03.2021
İhale saati :14:30
İhale Yeri  :Bartın İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu
 
Yukarıda yeri belirtilen 105 mt uzunluğunda çelik çakma ayaklı çelik taşıyıcılı betonarme tabliyeli Bartın-Karabük Yolu ile OSB Bağlantı Eski Köprüsüyıkımı İl Encümeninin16/03/2021 tarih ve 65 sayılı kararı gereğince 30.03.2021 tarihinde 221.250,00 TL. Muhammen bedelle 2886 sayılı Kanunun 45'nci maddesi gereğince yıkımdan sonra enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme karşılığında ihale edilmesine karar verilmiştir.
1- Ekonomik değeri bulunan malzeme satışı ve yıkım işlemi; Taliplilerine 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45'nci maddesi gereğince ihale edilecektir.
2- Bartın Merkez de yukarıda bilgileri ve muhammen bedelli bulunan köprünün enkazından çıkacak malzemelerin satış ihalesi idarece hazırlanan şartnamesine göre 30.03.2021 Salı günü saat 14:30 'da Bartın İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saati içerisinde görülebilir veya ücretsiz olarak  temin edilebilir.
 
4-İstekliler müracaat dilekçesi ile birlikte;
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (Tebligat adresi taahhütnamesi)
c) İdare hesabına yatırılacak geçici teminat makbuzu,
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname,
e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,
f) İstekliler tarafından okunup kabul ve taahhüt edildiğine dair imzalayacakları ihale şartnamesini vermeleri,
5- İstekliler ihale evraklarım hazırlayarak 30.03.2021Salı günü saat 14:00'e kadar Bartın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
7- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler.
8- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur.
 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (BASIN 1336587  )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin