Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE KIYAFET ALIMI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE KIYAFET ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Okunma:

16.04.2021 13:19

Facebook'ta Paylaş

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE KIYAFET ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Özel Güvenlik Görevlilerine Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/217104
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI           YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100 MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası : 3782235287 - 3782235021
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Özel Güvenlik Görevlilerine Kıyafet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Özel Güvenlik Kıyafet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ağdacı Kampüsü (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ürünler teslim edilecektir. 45'inci günün hafta sonuna, idari tatile veya Resmi tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü son teslim tarihidir. Malzemeler topluca ve ambalajlı poşet içerisinde, personellerin isimlerine göre, tek parti halinde eksiksiz teslim edilecektir. Yüklenici uhdesinde kalan malzemelerini idarenin göstereceği adrese mesai saatleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren teslimat süresi başlar.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.04.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  (e-tekliflerin açılacağı adres) İhale Salonu (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklif edilen ürünlerin teknik şartname ve ihale dokümanında yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir ürün için birer adet/çift/takım numuneleri ayrı ayrı ambalajlanmış ve üzerine istekliye ait bilgilerin yer aldığı  ve hangi ürüne ait olduğu belirtilmiş olarak hepsini bir paket veya kutu içerisinde idarece belirlenecek sürede ihale komisyonuna sunulmak üzere Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına (Ağdacı Kampüsü (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN) eksiksiz olarak teslim edilecek ve idare tarafından teslim alınan numuneler için Numune Teslim Alma Tutanağı düzenlenecektir. Kargo ile gönderimlerde bu hususa dikkat edilmeli, teslimat belirtilen yere kadar yapılmalıdır. Belirlenen süre içerisinde numunelerini teslim etmeyen veya numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ilgili hükümler uygulanacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                           ( BASIN 1355692 )

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin